Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

FEOT Foglalkoztatást Elősegítő, Oktató és Tanácsadó Kft. az alábbi tájékoztatóval ismerteti az adatvédelmi- és kezelési elveit, figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR) előírásait.

Alapfogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelés célja

A FEOT Kft. oktatási/képzési/továbbképzési/vizsgaszervezési feladatainak ellátása érdekében történik adatkezelés.

A kezelt adatok köre az 1. sz. mellékletben található.

 

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés addig történik, míg a résztvevő nem kéri törlését a képzési rendszerből, valamint amíg nem vonja vissza az adatkezeléshez való hozzájárulását.

 

Adatkezelés elvei:

  • célhoz kötöttség elve
  • adatminimalizálás elve
  • tisztességes adatkezelés követelményének elve
  • helyreállíthatóság elve önrendelkezési jog

 

Adatokhoz való hozzáférés

Ön írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az adatkezelés bármely szakaszában, emellett kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés esetének kivételével -.

 

Adatkezelő adatai

Cím: FEOT Kft. 9022 Győr, Újkapu u. 15. E-mail: info@feot.hu Telefonszám: 06-96-479-479

Adatvédelmi tisztviselő neve: Kozma Sándor

Elérhetősége (cím, e-mail, telefon): 06-96-479-479; info@feot.hu

 

Jogérvényesítés adatkezeléssel kapcsolatban

Tájékoztatás kérése: Tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ez adatainak védelme érdekében csak előzetes személyazonosítást követően lehetséges. Igény esetén kérjük, hogy ezt szíveskedjen az info@feot.hu email-címen jelezni.

Adatvédelmi hatósághoz fordulás: Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) fordulhat. Bírósághoz fordulás: Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.